Fragment-osiedla

Fragment-cmentarza.-1935
Fragment-osiedla-[2]