REGULAMIN CZASOPISMA NAUKOWEGO “ROCZNIK GDYŃSKI”

Do celów statutowych Towarzystwa Miłośników Gdyni należy inspirowanie, promocja i popularyzacja publikacji dotyczących historii i współczesności miasta Gdyni. Towarzystwo Miłośników Gdyni stara się je realizować poprzez działalność wydawniczą w ramach, której prowadzona jest od 1977 roku periodyczna publikacja czasopisma “Rocznik Gdyński”.

I. Postanowienia ogólne

 1. Czasopismo naukowe “Rocznik Gdyński” zwane w dalszej części regulaminu “Czasopismem” jest rocznikiem, w którym publikowane są:
  • artykuły naukowe,
  • przedruki artykułów naukowych,
  • materiały źródłowe,
  • materiały popularnonaukowe,
  • recenzje książek,
  • omówienia (sprawozdania z konferencji, zjazdów naukowych, sympozjów i szkoleń,  które odbyły się nie wcześniej niż na rok przed zamknięciem numeru, komunikaty, problemy i dyskusje, biogramy),
  • czasopismo może drukować teksty studentów, jeżeli spełniają kryteria artykułu naukowego,
  • Autorzy powinni przesłać teksty do Redakcji „Czasopisma” najpóźniej do ostatniego dnia czerwca danego roku.
 2. Misją “Czasopisma” jest propagowanie dziedzictwa historycznego Gdyni oraz wiedzy dotyczącej zjawisk o charakterze społecznym, gospodarczym, kulturowym czy politycznym zachodzących w mieście.
 3. Wydawcą „Czasopisma” jest Towarzystwo Miłośników Gdyni z siedzibą przy ulicy Władysława IV 51.
 4. W “Czasopiśmie” publikowane są artykuły w języku polskim, z abstraktami i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim.
 5. W roku ukazuje się jeden numer “Czasopisma”,
 6. “Czasopismo” w formie papierowej jest wersją pierwotną (referencyjną). Udostępniana jest również wersja elektroniczna.
 7. “Czasopismo” posiada stronę internetową www.rocznikgdynski.pl, gdzie znajdują się niezbędne informacje dla Autorów oraz dane dotyczące Komitetu Naukowego i Redakcyjnego. Ponadto umieszczane są one także na stronie internetowej Wydawcy www.tmg.org.pl.
 8. Dane osobowe oraz kontaktowe osób przesyłających artykuły dostępne są wyłącznie dla Redakcji i nie są udostępniane osobom trzecim. Służą wyłącznie realizacji procesu wydawniczego.
 9. Redakcja nie odpowiada za poglądy i konkluzje Autorów zawarte w publikowanych tekstach.

II. Podstawowe zasady recenzowania publikacji

 1. Do recenzji zostają przekazane wyłącznie teksty spełniające wymogi redakcyjne oraz zgodne z misją “Czasopisma”, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół Redakcyjny na formularzu opinii.
 2. Recenzentów wyznacza redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z Zespołem Redakcyjnym i Radą Naukową.
 3. Recenzje artykułów sporządzone na formularzu recenzji. Oceniany jest m.in.: cel i zakres przedstawionych badań, metodologia i struktura artykułu, poprawność językowa, dobór i wykorzystanie literatury oraz innych źródeł informacji, wartość aplikacyjna i naukowa.
 4. Recenzje zawierają jednoznaczny wniosek dopuszczenia artykułu do publikacji w przedstawionej formie lub po wprowadzeniu sugerowanych zmian; konieczności skierowania do ponownej recenzji po dokonaniu poprawek; bądź odrzucenia tekstu.
 5. Recenzję uznaje się za negatywną, gdy co najmniej w jednym z poniższych trzech kryteriów oceny artykuł uzyskał ocenę niedostateczną: zastosowane metody badawcze; poziom merytoryczny; dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu.
 6. Lista recenzentów i formularz recenzji podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej “Czasopisma”.
 7. Artykuły o charakterze naukowym oceniane są przez dwóch recenzentów, przy zachowaniu zasady poufności i anonimowości, zgodnie z zasadami podwójnej, anonimowej recenzji.
 8. Między autorem artykułu a recenzentem nie występuje konflikt interesów, za który uznaje się bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat.
 9. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje.
 10. Redakcja może odmówić publikacji tekstu bez podania uzasadnienia.
 11. Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach, którymi w procesie recenzowania tekstów kieruje się Redakcja są dostępne w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

III. Prawa autorskie

 1. Autorzy zobowiązani są przestrzegać przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Autor przenosi bezpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie jego wielokrotnego wydania i rozpowszechnienia na wszelkich znanych nośnikach na wszystkich znanych polach eksploatacji, a zwłaszcza do: utrwalenia utworu, zwielokrotnienia utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet).
 3. Odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich, ponoszą Autorzy poszczególnych artykułów.

IV. Zasady funkcjonowania Redakcji i Rady Naukowej

 1. Organami kolegialnymi “Czasopisma” są:
  • Redakcja “Czasopisma”, w której skład wchodzą: redaktor naczelny, sekretarz redakcji, zespół redakcyjny.
   • pracami redakcji kieruje redaktor naczelny,
   • redaktora naczelnego czasopisma powołuje i odwołuje Zarząd Towarzystwa Miłośników Gdyni,
   • kadencja redaktora naczelnego trwa nie krócej niż 4 lata (jedną kadencję) i nie dłużej niż 8 lat (dwie kadencje),
   • skład zespołu redakcyjnego ustala redaktor naczelny,
   • do zadań zespołu redakcyjnego należy zgłaszanie uwag dotyczących publikacji na etapie wstępnym oraz formułowanie wniosków i propozycji dla redaktora naczelnego; wstępna ocena artykułów i wyznaczanie recenzentów wewnętrznych (mogą nimi być członkowie zespołu redakcyjnego i członkowie Rady Naukowej); wyznaczanie recenzentów zewnętrznych, gdy autorem artykułu jest członek Rady Naukowej lub zespołu redakcyjnego, z racji powiązań zawodowych lub rodzinnych Autora, specyfiki publikacji itp. oceny prac nie mogą dokonać recenzenci wewnętrzni,
   • redaktor naczelny zwołuje posiedzenia zespołu redakcyjnego nie rzadziej niż raz na kwartał i kieruje jego obradami,
   • siedziba Redakcji mieści się w siedzibie Towarzystwa Miłośników Gdyni (ul. Władysława IV 51; 81-384 Gdynia; tel. 605 140 820).
  • Rada Naukowa Czasopisma, która doradza redaktorowi naczelnemu w sprawach dotyczących najważniejszych kierunków czasopisma.
   • do zadań Rady Naukowej należy nadzór merytoryczny oraz dokonywanie recenzji nadsyłanych materiałów,
   • skład Rady Naukowej „Czasopisma” ustala redaktor naczelny w porozumieniu z członkami zespołu redakcyjnego.

V. Pozostałe informacje i wymogi redakcyjne

 1. Artykuły w formie elektronicznej (CD) należy dostarczyć do Redakcji „Czasopisma” lub przesłać na adres e-mail adres redakcja@rocznikgdynski.pl
 2. Autor, składając materiał w Redakcji „Czasopisma” lub przesyłając drogą elektroniczną, zaświadcza tym samym, że publikacja jest jego autorstwa.
 3. Autorzy publikowanych tekstów nie otrzymują honorarium.
 4. Autor opublikowanego tekstu otrzymuje jeden egzemplarz autorski czasopisma.
 5. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów.
 6. Nadesłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani recenzowane. Wyjątek stanowią przedruki, których publikacją jest zainteresowana Redakcja.
 7. Autor tekstu zostanie poinformowany o tym, czy jego artykuł został przyjęty do druku lub o konieczności wprowadzenia poprawek.
 8. Wydawca ma prawo do dokonywania w utworze zmian wynikających z opracowania redakcyjnego.
 9. Artykuł dostarczony Redakcji “Czasopisma” powinien być przygotowany zgodnie z poniższymi wymogami redakcyjnymi. Szablon tekstu znajduje się w osobnym pliku.
 10. Podstawowe wymogi redakcyjne:
  • Objętość artykułu naukowego powinna wynosić od 20,0 do 80,0 tys. znaków ze spacjami, zaś recenzji książki bądź omówienia od 3,0 do 9,0 tys. znaków ze spacjami.  Objętość innego typu tekstów ustalana jest indywidualnie z Redakcją.  Wskazane limity dotyczą tekstu z rycinami, tabelami, przypisami i bibliografią. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Redakcja może sugerować Autorowi skrócenie tekstu lub dopuścić materiał przekraczający limit,
  • plik zawierający tekst powinien być zapisany w formacie .doc, docx lub .rtf,
  • tekst powinien być wyjustowany, marginesy po 2,5 cm, czcionka Times New Roman, rozmiar 12; interlinia – 1,5; wcięcia akapitów po 1,25 cm (pierwszy akapit bez wcięcia),
  • na pierwszej stronie tekstu, w lewym górnym rogu, należy podać imię i nazwisko Autora/ Autorów oraz afiliację (jeśli Autor reprezentuje instytucję), poniżej tytuł artykułu,
  • główny tekst artykułu powinien być podzielony na części: wstęp, rozdziały, podsumowanie, streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, bibliografię,
  • w tekście należy stosować możliwie rzadko różnego rodzaju wyróżnienia (np. kursywę w przypadku tytułów, lub wyrazów obcego pochodzenia itp.). Nie stosować pogrubień (wyjątek stanowią tytuły rozdziałów artykułu),
  • abstrakt umieszcza się po tekście artykułu a przed bibliografią. Napisany w języku polskim i angielskim (od 100 do 300 słów). Oddzielony jest od tekstu głównego słowem Abstrakt/Abstract,
  • słowa kluczowe (5-8 słów) w języku polskim i angielskim umieszcza się po abstrakcie oddzielając je zwrotem Słowa kluczowe/Keywords,
  • bibliografia umieszczona jest po słowach kluczowych. Jest od niego oddzielona słowem Bibliografia. Powinna być przygotowana alfabetycznie i obejmuje wszystkie źródła, na które Autor powołuje się w tekście tj. literaturę, strony internetowe i inne źródła danych. W bibliografii nie umieszcza się źródeł, do których Autor się nie odwołuje w artykule,
  • na ostatniej stronie artykułu, po bibliografii, umieszczone powinny być informacje o Autorze/Autorach oddzielone słowami Dane Autora/Autorów, według wzoru: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, reprezentowana instytucja (afiliację), adres e-mail oraz krótka nota o Autorze/Autorach. Dane te stanowią informację dla Komitetu Naukowego i Redakcyjnego „Czasopisma” i nie będą rozpowszechniane.
 11. Ryciny i tabele:
  • cała grafika (niezależnie czy jest to wykres, mapa, schemat, zdjęcie itp.) jest traktowana jako rycina i podpisywana w skrócie Ryc.; numeracja ciągła; tytuł i źródło pod ryciną; czcionka Times New Roman rozmiar 10,
  • odwołania do rycin powinny być umieszczone w tekście artykułu w nawiasie (Ryc. 1),
  • dołączone do tekstu ryciny należy opisać w osobnym pliku tekstowym. Należy je ponumerować i nadać im tytuły oraz podać źródła (np. Ryc. 1. Widok elewacji południowej kościoła kolibkowskiego, lata 30. XX wieku. Źródło: Pocztówka ze zbiorów Muzeum Miasta, sygn./ MMG/HZMZ/II/4255). W przypadku, gdy nie ma wszystkich danych, możliwy jest zapis uproszczony źródła (np. Źródło: Fotografia ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni; Źródło: Fotografia ze zbiorów prywatnych Jana Kowalskiego; Źródło: Archiwum prywatne Autora; Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Rocznika Statystycznego Gdyni” 2011, tab. 8, s. 24. ),
  • ryciny należy przesyłać w osobnych plikach w formacie .JPG lub .TIFF w rozdzielczości  co najmniej 300 dpi. Jeśli Autor posiada ryciny wyłącznie w niższej rozdzielczości należy skontaktować się z Redakcją. Wydawca ma prawo odrzucić ryciny niskiej jakości,
  • tabele podpisujemy w skrócie Tab.; numeracja ciągła; tytuł nad tabelą, źródło pod tabelą; czcionka Times New Roman rozmiar 10. Pozostałe wytyczne jak w przypadku rycin,
  • odwołania do tabel powinny być umieszczone w tekście artykułu w nawiasie (Tab. 1).
 12. Zasady tworzenia przypisów:
  • przypisy należy numerować kolejno na dole strony (w każdym artykule zaczyna się od 1),
  • przypis powinien zawierać: pierwszą literę imienia autora/-ki, nazwisko, tytuł pisany kursywą, miejsce i rok wydania oraz stronę, której dotyczy fragment cytowanego tekstu. Tytuły czasopism oraz fragmenty cytowane powinny być brane w cudzysłów (jak w bibliografii). Źródła internetowe podaje się tak samo jak w bibliografii. Różnicę stanowią ewentualne nazwiska autorów, które poprzedza inicjał imienia,
  • w tekście numer przypisu umieszcza się bez spacji po wyrazie, przed znakiem interpunkcyjnym tj. przecinkiem lub kropką kończącą zdanie,
  • w skrótach zamieszczanych w przypisach wymagana terminologia łacińska,
  • cytowanie po raz kolejny dzieło tego samego Autora należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko, po przecinku skrót op. cit. w kursywie i numer strony (np. S. Grobel, op. cit., s. 64). Jeśli w artykule występuje kilka pozycji tego samego autora, należy podać pierwsze słowa tytułu w kursywie z trzema kropkami i numerem strony (np. S. Grobel, Niektóre aspekty…, s. 64),
  • jeśli w tekście artykułu znajdą się obok siebie w kolejnych przypisach dwa odniesienia do jednej pozycji tego samego autora, należy stosować skrót Ibidem, pisany kursywą (np. S. Grobel, Niektóre aspekty…, s. 64; przypis 2 – Ibidem, s. 66).
 13. Przykłady opisów do zastosowania w bibliografiach poszczególnych publikacji:
  • Książki
   Graban M., Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych X i XXI wieku. Ewolucja czynników rozwój miasta, Gdynia 2012.
  • Rozdziały w książkach
   Kardas M., Gdynia i jej mieszkańcy w przestrzeni publicznej dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, [w:] Człowiek wobec problemów XIX i XX w., pod red. M. Franza, M. Kardasa, seria: Człowiek w Europie, t. 2, Toruń 2011, s. 155-175.
  • Artykuły w czasopismach i prasie
   Giętkowski R., Gdynia w polskim ustawodawstwie, „Rocznik Gdyński” 2014, nr 26, s. 99-103.
   Tokarski A., Pomyślny rok w działalności oddziału PTTK Marynarki Wojennej, „Jantarowe Szlaki” 2002, nr 2, s. 10-14.
  • Akty prawne
   Rozporządzenie Prezydenta RP o ustroju miasta Gdyni z dnia 24 XI 1930 r. (Dz.U. RP Nr 80, poz. 830).
   Umowa nr SK/2114/OK/157-W/2010 z dnia 29 X 2010.
   Ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 III 1950 r. (Dz.U. RP Nr 14, poz. 130).
   Opracowanie wstępnych założeń programu, rozwiązań organizacyjno-prawnych i funkcjonalnych oraz wstępnych założeń strategii promocji Muzeum Emigracji w Gdyni, Zarządzenie nr 15682/10/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 VII 2010.
  • źródła internetowe
   Gdynia w liczbach. Gdynia moje miasto. http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/ liczby/101_.html, [dostęp: 20.07.2016].
   Obsługa kontenerów. OT Port Gdynia Sp. z o.o. http://www.otport.gdynia.pl/obsluga-kontenerow, [dostęp: 20.07.2016].
   Olejarczyk P., Wyjątkowe zdjęcia przedwojennej Gdyni. Ta architektura zachwyca do dziś, Onet.pl. http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/wyjatkowe-zdjecia-przedwojennej-gdyni-ta-arch itektura-zachwyca-do-dzis/3xj1gb, [dostęp: 20.07.2016].