Strona głównaOPEC - historiaOKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Aleksander Wellenger

28 marca 2003 roku minęły 42 lata od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa,
działającego w służbie społeczności lokalnej. Zaczynaliśmy jako firma obsługująca jedynie miasto Gdynia, z czasem zakres naszej działalności zwiększał się i od 1973 roku dostarczamy energię cieplną także do Sopotu, Rumi i Wejherowa. I tak, przez ponad 40 lat działalności nieustannie dążymy do zapewnienia naszym Klientom dostaw ciepła w sposób nieprzerwany, bezawaryjny, bezpieczny, ekologiczny.

W 1992 roku Bank Światowy udzielił nam 25 min. dolarów kredytu, w gronie pięciu
wybranych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. Uzyskawszy także środki finansowe z Fundacji Ekofundusz i GEF, przystąpiliśmy do kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego na terenie wszystkich obsługiwanych miast.

Największą dla OPEC satysfakcją jest to, że po wykonaniu przez nas wielu prac
modernizacyjnych, nasi Klienci mówić teraz mogą o zdecydowanej poprawie, wręcz
komforcie odbioru ciepła. Tę opinię podzielił Bank Światowy, stwierdzając właściwe
spożytkowanie kredytu z obopólną korzyścią z modernizacji dla Klienta i OPEC.

W nowe tysiąclecie wkroczyliśmy z nowymi technologiami i gotowością do dalszego doskonalenia naszych usług. W trosce o zapewnienie komfortu cieplnego naszych Klientów, ciągle doskonalimy jakość i standard świadczonych usług, stawiamy sobie nowe wymagania, usprawniamy organizację pracy i zarządzanie firmą, wdrażając „Zintegrowany System Zarządzania” zgodny z europejskimi i polskimi normami. Aktywnie też uczestniczymy  w pozyskiwaniu unijnych funduszy przedakcesyjnych na dalsze finansowanie budowy i modernizację istniejącego systemu ciepłowniczego. Dążymy do tego, aby OPEC był postrzegany jako wiarygodny partner, z którym warto wiązać się na bardzo długie lata.

A teraz warto sięgnąć pamięcią wstecz i podać nieco faktów z naszej historii.

28 marca 1961 roku – Prezydium Rady Narodowej podjęło uchwałę o powołaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni. Jego pierwszym i przez długie lata prowadzącym Firmę dyrektorem naczelnym był p. Tomasz Kuplicki, po którym stanowisko dyrektora, a zarazem prezesa OPEC objął Aleksander Wellenger, autor niniejszego opracowania.

20 czerwca 1974 roku – Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego przekształcono MPGC w Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gdynia, obejmujące swym zasięgiem działania miasto Gdynię oraz powiaty lęborski, pucki i wejherowski.

27 maja 1990 roku – Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni, będące do tej daty przedsiębiorstwem państwowym, stało się z mocy prawa przedsiębiorstwem komunalnym. Terenem działania OPEC były gminy: Gdynia, Sopot, Rumia, Wejherowo, Szemud i Łęczyce, oraz miasta: Puck, Hel, Reda i Władysławowo. Od roku 1992 miejscowości od Pucka po Władysławowo przeszły w eksploatację własnych gmin.

14 stycznia 1992 roku – Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, realizujący w zakresie dostawy ciepła zadania własne gmin: Gdynia, Sopot, Rumia i Wejherowo, przekształcił przedsiębiorstwo komunalne OPEC w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
22 października 1998 roku – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Spółce OPEC koncesję na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła oraz koncesję na obrót ciepłem.

26 września 2001 roku – wpisano Spółkę OPEC do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000047173. Początkowo siedziba firmy mieściła się w najbardziej reprezentacyjnej dzielnicy Gdyni, czyli w Śródmieściu, przy Alei Zjednoczenia, nieopodal Basenu Jachtowego i tworzonej obecnie Mariny, w sąsiedztwie Biura Projektowego „Miastoprojekt”. Miejsce było doskonałe, natomiast sam obiekt nie był kunsztem architektury, stanowił go bowiem parterowy budynek typu barakowego, wkrótce więc podjęliśmy decyzję o budowie nowej siedziby dla firmy. Lokalizacja znalazła się w projektowanej przez naszych architektów części przemysłowej Gdyni – na Grabówku, przy ul. Opata Hackiego 14, gdzie mieści się do dziś. Jej otwarcie nastąpiło 23 października 1976 roku.

Chcąc sprostać postawionym przed nami zadaniom, wyznaczyliśmy sobie cele i dalekosiężne plany, koordynowane wspólnymi działaniami z miastem. Misją OPEC stało się zaspokajanie życzeń Klientów w zakresie dostawy ciepła w sposób bezpieczny, niezawodny, przyjazny środowisku oraz po konkurencyjnych cenach, świadcząc nasze usługi mieszkańcom i podmiotom gospodarczym na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa.

Realizujemy to poprzez produkcję, przesył i rozdział energii cieplnej do klientów. Swoje działania opieramy na:

—  najnowszych europejskich rozwiązaniach technicznych i technologicznych, co czyni nas przodującym koncesjonowanym przedsiębiorstwem ciepłowniczym w  Polsce,

—- nowoczesnych metodach zarządzania: należymy do czołówki przedsiębiorstw ciepłowniczych, które otrzymały certyfikat ISO-9000,

— ponad 40-Ietnim doświadczeniu i specjalistycznej kadrze.

Jesteśmy odpowiedzialni za:

— sieć cieplną od granic źródeł (ЕС III Gdynia) do przyłączy będących naszą własnością,

— przyłącza od węzłów cieplnych do budynków, eksploatowane przez OPEC Sp. z o.o.,

— węzły cieplne własne i zlecone nam do eksploatacji,

— przepompownie,

— ciepłownie i kotłownie będące własnością OPEC Sp. z o.o.

Działając na obszarach miast: Gdynia, Sopot, Rumia i Wejherowo, zaspokajamy ok. 60% potrzeb na ciepło Klientów obsługiwanych miast, w tym: w Gdyni – ok. 70 %, w Sopocie – ok. 35 %, w Rumi – ponad 60 %, w Wejherowie – ponad 70 %.

Na terenie Gdyni posiadamy bardzo nowoczesną, dobrze rozwiniętą infrastrukturę
ciepłowniczą, sieci magistralne, rozdzielcze i przesyłowe oraz węzły i stacje cieplne
grupowe i indywidualne. Nasz rozległy system ciepłowniczy sięga niemal do wszystkich dzielnic Gdyni i stale ulega powiększeniu.

Miejska sieć cieplna w Rumi jest przedłużeniem gdyńskiego systemu ciepłowniczego. Ciepło dla Gdyni i Rumi jest produkowane w Elektrociepłowni Wybrzeże (ЕС III), która jest zlokalizowana na terenie Gdyni, w części tzw. przemysłowo-usługowej. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku pracowały na terenie Gdyni jeszcze 2 elektrociepłownie, jednak ze względu na powstanie nowoczesnej ECIII, obie przestarzałe zostały zlikwidowane.

Wejherowo zasilane jest przez nas w ciepło z ekologicznej i najnowocześniejszej ciepłowni w Polsce o średniej mocy, a zlokalizowanej na terenie tego miasta. Została ona zmodernizowana  dzięki środkom pomocniczym z GEFI Fundacji Ekofundusz, Banku Światowego. Likwidując w Wejherowie ponad 100 kotłowni, stworzyliśmy scentralizowany system ciepłowniczy, gwarantując dostawy ciepła dla wszystkich odbiorców teraz i w przyszłości.

Miasto Sopot funkcjonuje poprzez zmodernizowane gazowe kotłownie lokalne i nowoczesną kotłownię osiedlową Brodwino. Efektem przeprowadzonej modernizacji kotłowni było m.in. odzyskanie przez miasto Sopot statusu kurortu. Wraz z postępującym rozwojem mieszkalnictwa oraz podłączaniem się nowych klientów do istniejącego systemu ciepłowniczego, nasz zasięg ulega ciągłemu poszerzaniu.

Co osiągnęliśmy, a co zamierzamy? Doceniając wagę ochrony środowiska i dążąc do maksymalnego wykorzystania infrastruktury ciepłowniczej, OPEC:

— stworzył nowoczesny, na poziomie europejskim, miejski system ciepłowniczy dla miast Gdynia i Rumia (poprzez zlikwidowanie wszystkich kotłowni węglowych należących do OPEC i podłączenie do m.s.c),

— dokonał wymiany sieci, zmodernizował stacje i węzły cieplne, zamieniając je na
nowoczesne, zautomatyzowane,

— stworzył scentralizowany system ciepłownictwa w Wejherowie, oparty na
nowoczesnej, ekologicznej ciepłowni zabezpieczającej potrzeby miasta oraz na
zautomatyzowanych stacjach i węzłach cieplnych,

— współdziałał w uzyskaniu przez miasto Sopot w 1999 r. statusu kurortu, zlikwidował wszystkie kotłownie węglowe OPEC w Sopocie, przełączając je na sieci lokalne albo modernizując na kotłownie gazowe,

— zlikwidował uciążliwe, długotrwałe przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej
wskutek prowadzonych prac remontowych w okresie letnim,

— uzyskał Certyfikat Jakości zgodny z normą ISO 9002 i przystąpił do wdrażania
Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normach PN-EN ISO 2001 – System  zarządzania jakością, PN-EN ISO 14001:1998 Systemu zarządzania środowiskowego i PN-N 18001:1999 Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

— organizował międzynarodowe i krajowe seminaria i wystawy związane
z ciepłownictwem,

— organizował spotkania i wymianę doświadczeń z zachodnimi partnerami w zakresie  ciepłownictwa,

— brał udział w szkoleniach, zjazdach i seminariach z dziedziny instalacji sanitarnych.

Za działania w zakresie ciepłownictwa (i nie tylko) OPEC został uhonorowany :

— nagrodą Rady Miasta Gdyni „CZAS GDYNI” za inwestycje w zakresie racjonalizacji dystrybucji ciepła w 1996 roku,

— Złotą Honorową odznaką PZiTS „Za osiągnięcia techniczne i organizacyjne” w 1998 r.,

— Złotą Odznaką Honorową PZiTS „Za osiągnięcia techniczne firmy i integrację
środowisk ciepłowników” w 2000 roku,

— uznaniem OPEC-Gdynia za najlepszą organizację spośród biorących udział w 30 Kongresie “EUROHEAT&POWER, unichal w Brukseli, który odbył się w Gdyni w 2001 roku z okazji 50-letniej działalności europejskiego stowarzyszenia ciepłowniczego,

— nagrodą PZiTS „NEPTUN 2001” za najlepsze rozwiązanie innowacyjne: „System automatyki, monitorowania i sterowania sieciami i węzłami ciepłowniczymi w OPEC-Gdynia,

—  licznymi dyplomami i słowami uznania za działalność charytatywną dla „Fundacji Pomocy Dzieciom”, dla gdyńskich ośrodków pomocy na rzecz sprawnych inaczej, dla Domów Dziecka, za wspomaganie kultury i oświaty w szkołach, przedszkolach, placówkach sportowych i innych na terenie obsługiwanych miast.

OPEC czynnie uczestniczy także w różnych organizacjach, jak:

  • Izba Gospodarcza – Ciepłownictwo Polskie,
  • EUROHEAT&POWER, unichal w Brukseli – Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Energii Cieplnej,
  • Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych,
  • Klub Paliwowo-Energetyczny.

 

Zamierzenia OPEC skupiają się na: ciągłym doskonaleniu jakości świadczonych usług, pozyskiwaniu nowych Klientów, prowadzeniu kompleksowej obsługi Klientów, ciągłej modernizacji systemu ciepłowniczego, realizowaniu nowych podłączeń na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa, zgodnych z Planami Zagospodarowania Przestrzennego tych miast i ich strategią, budowie własnych źródeł ciepła umożliwiających ustalenie poziomu cen korzystniejszych dla Odbiorców, aktywnym uczestnictwie w pozyskiwaniu unijnych funduszy przedakcesyjnych.

Na koniec warto wspomnieć o oddanej załodze firmy, bo o sukcesie firmy w głównej mierze decydują jej pracownicy. Zatrudniamy pracowników o wysokich kwalifikacjach, doświadczeniu, otwartych na nowoczesność. OPEC jest firmą „rodzinną” – w miejsce odchodzących na emerytury pracowników zostają przyjęci ludzie młodzi, wykształceni, z ciekawymi pomysłami, którzy przejmują od starszych stażem pracowników dobre tradycje  oraz tajniki wiedzy ciepłowniczej. Człowiek to najlepsza inwestycja, firma nasza umożliwia więc pracownikom zdobywanie wykształcenia, pomaga w podwyższaniu kwalifikacji, nabywaniu umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami pracy. Pracownicy nasi szkoleni są na bieżąco, aby mogli podejmować nowe wyzwania, rozwiązywać nowe problemy i zadania związane z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem – zintegrowanym systemem zarządzania, marketingiem i rozwojem, kontrollingiem, rachunkowością zarządczą, zintegrowanym systemem informatycznym, telemetrią, z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Dodać warto, że na przestrzeni ostatnich lat struktura zawodowa załogi uległa radykalnej zmianie. Do końca lat osiemdziesiątych dominującym zawodem byli palacze i pomocnicy palaczy kotłów c.o. i c.w. oraz monterzy instalacji c.o. Począwszy od 1992 r., to jest od momentu rozpoczęcia intensywnej modernizacji infrastruktury ciepłowniczej, sytuacja sukcesywnie ulegała zmianie. Wyłączanie kotłowni węglowo-koksowych i modernizacja węzłów i stacji cieplnych spowodowały prawie całkowity zanik tych zawodów. Pojawili się wysoko kwalifikowani automatycy, operatorzy obsługujący kotłownie gazowe i olejowe oraz stacje i węzły cieplne oraz operatorzy kotłowni wysokoparametrowych. Obecnie zatrudniamy 15 % pracowników z wyższym wykształceniem, 40% ze średnim, 36% z zawodowym i 9% z podstawowym. Przed modernizacją w 1992 r. OPEC zatrudniał 1074 pracowników, obecnie jest ich około 480.

W Spółce działają dwie organizacje związkowe: Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” oraz Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników Oddział Gdynia. Współpraca Zarządu Spółki z organizacjami związkowymi układa się dobrze. Wspólnie negocjowana jest i kreowana polityka kadrowa, płacowa, socjalna oraz bhp. Sprawy te są  uregulowane we wspólnym dokumencie, czyli w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Poza pracą, nasi pracownicy korzystają z różnych form wypoczynku i rekreacji oferowanych przez firmę w ośrodku wypoczynkowym w Kłącznie, uczestniczą w imprezach wędkarskich, piłkarskich, korzystają z basenów, rajdów górskich, wycieczek, imprez okolicznościowych dla dorosłych i dla dzieci oraz innych atrakcji.

Przeczytaj również

Najnowsze