[Statek SEKUNDA] Statek SEKUNDA przycumowany do na

Statek-SEKUNDA-przycumowany-do-nabrzeża