Strona głównaRocznik gdyńskiOpłaty portowe do 1939 r.

Opłaty portowe do 1939 r.

Pierwszą tabelę opłat portowych w Gdyni, która ukazała się w 1924 r., wzorowano na taryfach portu gdańskiego

Początkowo opłaty portowe były znacznie niższe niż w Gdańsku, bowiem w Gdyni nie było niezbędnych urządzeń technicznych, a niskie stawki miały zrekompensować braki w infrastrukturze technicznej (urządzeniach przeładunkowych i magazynach) portu. W porcie gdyńskim pobierano następujące opłaty: za wejście i wyjście statku, za postój, za ładunek, za przewóz pasażerów za korzystanie z nabrzeży, urządzeń przeładunkowych, magazynów i placów, za pilotaż. Funkcjonowały również opłaty za światła i boje. Dodatkową sumę uiszczały statki stojące w porcie dłużej niż 2 tygodnie.

W 1928 r. nastąpiła podwyżka większości opłat portowych o blisko 100%. Jednocześnie stawki za przewożone towary zostały zróżnicowane. Zróżnicowano również opłaty za korzystanie z magazynów i składów, w zależności od zajętej powierzchni oraz liczby dni składowania. W 1932 r. ponownie podniesiono opłaty portowe. Przy czym obniżono opłaty dla statków kursujących na liniach regularnych, i statków często do portu zawijających. Zniesiono też wszelkie ponoszone przez statki wycieczkowe i turystyczne.

Ustalanie stawek opłat portowych leżało w kompetencjach Ministerstwa Przemysłu i Handlu, które ogłaszało je w Dzienniku Ustaw lub w Monitorze Polskim. Na mocy ustawy z 1934 r. dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w wypadkach gospodarczo uzasadnionych z punktu widzenia portu i zaplecza mógł udzielać zniżek w opłatach portowych. o 25% Uprawnienia te zostały rozszerzone na mocy rozporządzenia ministra Przemysłu i Handlu z kwietnia 1936 r., dającemu dyrektorowi UM prawo stosowania zniżek do 50% stawek. O zastosowaniu zniżek dyrektor Urzędu Morskiego był zobowiązany powiadomić Radę Portów i Dróg Wodnych w Gdańsku.

Nowa taryfa opłat portowych, która weszła w życie z dniem 1 maja 1936 r., obejmowała, podobnie jak poprzednio, siedem różnych opłat oraz przewidywała liczne ulgi. Spośród tych opłat jedna obciążała towar, a sześć statek. W stosunku do poprzednich opłat podwyższono wysokość opłat a wejście i wyjście statku, za wyładunek i za załadunek i opłat ryczałtowych inne opłaty pozostały bez zmian. W następnych latach wprowadzono jedynie niewielkie korekty opłat portowych w zależności od koniunktury gospodarczej.

Literatura: Mieczysław Widernik, Porty Gdańska i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

Przeczytaj również

Najnowsze