Akwatorium (obszar wodny)

Zespół wszystkich wydzielonych obszarów (akwenów portowych) albo przystani morskich otoczony budowlami morskimi, wraz z awanportem, kanałami i basenami

Akwatorium portu gdyńskiego składa się z Awanportu; Kanału Portowego, Kanału Południowego; basenów portu handlowego i rybackiego (do czasu likwidacji przedsiębiorstwa “Dalmor”).

Akwatorium odgrodzone jest od redy falochronem o długości 2,5 km.

Źródło: Czesław Kleban, Port Gdynia 1922 – 1972, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1973; Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (DZ. U. 1998 poz.645); Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009.

Galeria