Akwen

Wszelki obszar pokryty wodą

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (DZ. U. 1998 poz.645).

Galeria