Baza Przeładunku Paliw Płynnych

W 1962 r. przedstawiono plan perspektywiczny rozwoju gdyńskiego portu. Pojawiła się w nim koncepcja budowy rejonu paliw płynnych na północ od Gdyni

W kwietniu 1972 r. zakończono prace nad “Koncepcją rozwoju portu Gdynia do 1985”. Przedstawiono w niej w 3 warianty lokalizacji bazy przeładunków paliw płynnych: w rejonie Basenu VIII, Basenu XII i w Awanporcie. Ostateczne stanowisko to zlokalizowano w Awanporcie. Decyzję o jego budowie podjęło Ministerstwo Żeglugi w związku z koniecznością szybkiego zwiększenia zdolności przeładunkowych, czego nie mogła zapewnić planowana budowa bazy paliwowej w Porcie Północnym. Uzyskaniu szybkich efektów w Gdyni sprzyjała możliwość wykorzystania istniejących akwenów i podstawowych budowli hydrotechnicznych oraz zbudowanej w latach 60. XX w. (w związku z koncepcją budowy portu paliwowego na Zatoce Puckiej) bazy zbiornikowej na zapleczu. Mimo szeregu wątpliwości i zastrzeżeń, zarówno dokumentacja dla tego stanowiska, jak i jego realizacja zostały wykonane w bardzo krótkim czasie.

W 2019 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia w celu zwiększenia możliwości przeładunkowych Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych (SPPP) zdecydował się na realizację trzech odrębnych zadań inwestycyjnych w tym rejonie Portu Gdynia.

Pierwsza z inwestycji obejmuje wymianę urządzeń cumowniczo-odbojowych na Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych. Druga to modernizacja SPPP w zakresie przebudowy stałej instalacji gaśniczej oraz instalacji przeładunku paliw z instalacjami przynależnymi. Trzecia wreszcie zakłada wyposażenie SPPP w drugie ramie przeładunkowe.

14 maja 2019 roku zakończono wymianę urządzeń cumowniczo-odbojowych (koszt całkowity około 1,3 mln zł). 7 sierpnia 2019 roku łączono do eksploatacji przebudowaną instalację gaśniczą na SPPP.W ramach tej inwestycji wymieniono pompy główne w budynku pompowni p.poż., działka wodno-pianowe na monitorach gaśniczych; pompowy system podawania środka pianotwórczego, a system sterowania działek wodno-pianowych wymieniono z hydraulicznego na elektryczny.  Wykonano też niezbędne orurowanie i armaturę instalacji technologicznych. Dodatkowo zamontowano system kamer termowizyjnych, monitorujących proces przeładunku paliw płynnych pod kątem zagrożeń pożarowych, system monitorujący i sterujący pracą całego systemu gaśniczego oraz w sterowni budynku pompowni p.poż. pełną wizualizację pracy systemu gaśniczego.

Konstrukcja stanowiska składa się z pomostu przeładunkowego, na który składają się: urządzenia przeładunkowe, budynek do obsługi urządzeń przeładunkowych, konstrukcja zbiornika resztkowego, barierka stalowa, latarnie oświetleniowe. Linie cumowniczą tworzą 2 dalby: cumowniczo-odbojowa Północna i cumowniczo-odbojowa południowa. Długość stanowiska (odległość między dalbami) wynosi 80 m. Natomiast głębokości: techniczna (12.10 m) i dopuszczalna 12.50 m. Konstrukcje te połączone zostały pomostami, umożliwiającymi obsługę zarówno procesu cumowania oraz odcumowywania statków, zabezpieczenia przeciwpożarowego, jak również obsługę technologiczną procesu przeładunku.

Pozostałymi konstrukcjami hydrotechnicznymi BPPP, nie mającymi bezpośredniego wpływu na obsługę jednostek pływających są: dalby osłonowe rurociągów, dalba podporowa rurociągów, pomosty dojściowe do dalb nr 1 i 3 z wieżami przeciwpożarowymi, pomost dojściowy nr 2a z pomostu dojściowego nr 2 do dalby nr 2 z wieżą przeciwpożarową, pomost dojściowy nr 2 do pomostu przeładunkowego, pomosty dojściowe nr 4 i 5 z pomostu przeładunkowego do dalb cumowniczo-odbojowych, fundament budynku przepompowni. Stanowisko może przyjmować statki o nośności do 80 000 DWT i wyporności 102 000 t.; o długości całkowitej do 235 m, szerokości 40 m i zanurzeniu do 11,5 m.

W związku ze wzrostem przeładunków paliw płynnych na rynku transportu morskiego Zarząd Morskiego Portu Gdynia zdecydował się na wdrożenie programu inwestycyjnego w celu modernizacji Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia. W 2017 roku podjęto decyzję o wdrożeniu programu inwestycyjnego mającego na celu jego modernizację.

Stanowisko zlokalizowane przy falochronie, wyposażono w nowy nalewak wraz z fundamentem i instalacjami przynależnymi. Przebudowana została także stała instalacja gaśnicza. Wymieniono istniejące działki gaśnicze oraz instalacje zasilania i sterowania. Unowocześniona została również sama instalacja do przeładunku paliw, wykonano roboty czerpalne do głębokości 12 m oraz przeprowadzono wymianę urządzeń cumowniczych i odbojowych celem dostosowania SPPP do obsługi statków do 80 tys. DWT, ponieważ statki o wymiarach powyżej 230 m x 39 m wymagają asysty statku pożarniczego. Umożliwiło to obsługę większych niż dotąd tankowców. Do końca 2020 roku zakończono modernizację starszego nalewaka.

W 2021 r. zakończono prace projektowe wykonane przez Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o. na rzecz podwyższenia
istniejącego nalewaka i zapewnienia równoczesnej pracy obu ramion przeładunkowych SPPP. Inwestycja podwyższenia istniejącego nalewaka została zakończona w IV kwartale 2021 r. Rozpoczęto prace pogłębiania Stanowiska Przeładunków Paliw Płynnych. Opracowano również projekt koncepcyjny przebudowy stanowiska SPPP umożliwiający obsługę statków o zanurzeniu do 14,8 m.
Planowany termin realizacji (wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych), to lata 2023-2027.

Literatura: Tomasz Mioduszewski, Romuald Marczyński, Opinia techniczna określająca maksymalną wielkość statku możliwego do przyjęcia przy stanowisku Bazy Paliw Płynnych w Gdyni, Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT, Sp. z o.o., Gdańsk 2019; Inwestycje infrastrukturalne portu Gdynia oraz PERN, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Gdynia 2021, https://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/item/91893-inwestycje-infrastrukturalne-portu-gdynia-oraz-pern; Bohdan Szermer, Koncepcje i struktura przestrzennego portu gdyńskiego – Zarys przemian (część 2:1939-1965), “Rocznik Gdyński” 1984, nr 5; Bohdan Szermer, Koncepcje i struktura przestrzenna portu gdyńskiego (część 3: 1966-1980), “Rocznik Gdyński” 1986, nr 7; ER, Port Gdynia zwiększa możliwości przeładunkowe paliw płynnych, https://portalstoczniowy.pl/port-gdynia-zwieksza-mozliwosci-przeladunkowe-paliw-plynnych/

Galeria