Nabrzeże Rumuńskie

Wykonane w latach 1933-1935 nabrzeże usytuowane jest we wschodniej części portu, stanowiąc zachodnią obudowę Basenu V – Ministra Kwiatkowskiego. Graniczy z nabrzeżem Czeskim (od północy) i nabrzeżem Słowackim (od południa)

Nabrzeże to stanowiło pierwszy obiekt wybudowany według ówczesnych standardów światowych. Część odwodna nabrzeża wyposażona została w tory kolejowe usytuowane pod dźwigiem bramowym oraz w magazyny parterowe. W czasie II wojny światowej odcinki nie zagospodarowane do 1939 r. zostały przez Niemców zabudowane w sposób prowizoryczny dla celów wojennych. Po zakończeniu działań wojennych stan nabrzeża nie odbiegał od stanu innych nabrzeży: skrzynie nabrzeża były uszkodzone wskutek wybuchów podwodnych (część skrzyń doznała przesunięcia w stronę wody, niektóre uległy odchyleniu od pionu, magazyn spalony, dźwigi wsadzone w powietrze.

W roku 1948 wyremontowano odcinek obejmujący skrzynie nr 20÷34, remont polegał na wykonaniu wewnątrz skrzyń żelbetowych murów oporowych oraz założeniu ściągów i tarcz kotwiących, w przypadkach znacznych wychyleń skrzyń na wodę. Nadbudowę wykonano w
postaci żelbetowej płyty i wspornikowych prefabrykowanych żeber. W roku 1956 wyremontowano kolejne dwa odcinki: skrzynie nr 13÷19 – od strony wody wykonano żelbetową belkę ciągłą podpartą na żelbetowych palach 35×35 cm, skrzynie 9÷12 – wzmocniono betonem odwodne ściany skrzyń oraz wykonano żelbetową nadbudowę wraz z odwodną belką poddźwigową, natomiast skrzynię nr 40 całkowicie wypełniono betonem i wykonano oczep żelbetowy. W 1958 r. wykonano torowisko poddźwigowe (skrzynie nr 3÷46). Tor odwodny wykonstruowano na oczepie wieńczącym ścianę odwodną skrzyń. Fundament odlądowy, w formie ciągłej belki żelbetowej, posadowiono na żelbetowych poprzecznych belkach opartych na odlądowej ścianie skrzyń nabrzeżowych i rzędzie żelbetowych pali typu Wolfsholtza. Pomiędzy torowiskiem poddźwigowym znajduje się torowisko kolejowe.

W perspektywie programowej 2007-2015 przebudowano nabrzeże w ramach projektu Etap I Nabrzeże Rumuńskie na odcinku ok 577 m wraz z pogłębieniem basenu portowego wzdłuż krawędzi przebudowywanego odcinka nabrzeża do rzędnej -13,5 m, a docelowo do -15,5 m, przebudowę nabrzeża na odcinku ok. 57 m wraz z umocnieniem dna basenu materacami gabionowymi o grubości ok. 0,5 m oraz przebudowę układu torowego na nabrzeżu, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącej i budowę nowej instalacji sanitarnej.

W roku 2010 dla przystosowania nabrzeża do obsługi promów klasy „STAR” na Nabrzeżu Rumuńskim, na odcinku skrzyń nr 35÷47, poprzez między innymi: wykonanie dwóch samodzielnych punktów cumowniczych o konstrukcji żelbetowej, każdy z 2 polerami o nośności 125T i pojedynczym o nośności 80T oraz wymianę pierścieni cumowniczych na polery o nośności 50T i zamocowanie urządzeń odbojowych.

1 grudnia 2010 roku oddano do użytku w narożniku Nabrzeży Rumuńskiego i Czeskiego dwupoziomowe stanowisko ro-ro w Porcie Gdynia.  Prace projektowe i następnie roboty budowlano-montażowe objęły przebudowę dolnej i budowę górnej rampy ro-ro. Ponadto przedmiotem prac było wykonanie umocnienia dna oraz przebudowa linii cumowniczo-odbojowej na nabrzeżu Rumuńskim. Generalnym Wykonawcą budowy rampy była Spółka „Hydromega” z Gdyni. Głównymi podwykonawcami prac projektowych i budowlano – montażowych były: „Biuro Projektów Wuprohyd”, „Biuro Projektów Specbud”, „Hydrobudowa Gdańsk”, „PRPiH Marinex”, spółka „Stabilator” oraz spółka „P.P. SIEĆ”.

  W latach 2014-2015 na odcinku pomiędzy skrzyniami nr 1 i 19, tj. na długości ca 356 m, licząc od narożnika z Nabrzeżem Słowackim, zrealizowano FAZĘ 1 przebudowy konstrukcji nabrzeża Rumuńskiego na nabrzeże głębokowodne. W ramach ww. przebudowy wykonano
  kombinowaną stalową ściankę szczelną składającą się z pali rurowych oraz brusów. Dodatkowo zakotwiono odlądową ścianę skrzyń kotwami mikropalowymi. Wykonano nową żelbetową nadbudowę opartą na nowej ściance szczelnej oraz na odwodnej ścianie
  skrzyni żelbetowej oraz nową żelbetową odwodną belkę poddźwigową wraz z wymianą szyny, natomiast odlądową belkę poddźwigową przebudowno wraz z wymianą szyny. Na przebudowanej długości nabrzeża wykonano nową linię cumowniczą składającą się
  z podwójnych pachołów cumowniczych oraz wyposażono w nowe stalowe drabinki wyjściowe, stalowy krawężnik ochronny, studnie poboru wody, studnie odbioru ścieków ze statków, gniazda podłączenia żurawi nabrzeżowych, studnie przyłączeniowe suwnic, stojaki
  ze sprzętem ratunkowym. Wykonano roboty czerpalne.

  W 2015 r. rozpoczęła się realizowana w dwu fazach kompleksowa przebudowa nabrzeża. 7 grudnia 2015 r. nastąpiło uroczyste zakończenie realizowanej przez generalnego wykonawcę firmę STRABAG inwestycji. Polegała ona m.in. na przebudowie na odcinku o długości niemal 356 m oraz odcinka linii kolejowej o długości 369 m. Wzdłuż przebudowanego odcinka przeprowadzono prace czerpalne do głębokości -13,5 m – aczkolwiek jego konstrukcja pozwoli na docelowe pogłębienie nabrzeża do 15,5 metrów. Od strony wody wbito kombinowaną stalową ściankę szczelną o długości elementów do 30 m oraz dodatkową linię pali podpierających nadbudowę, zakotwienie istniejących skrzyń przy pomocy mikropali, a następnie wykonanie nowej nadbudowy wraz z układem trzech torów podsuwnicowych. W wyniku przeprowadzonych robót nowa linia nadbudowy nabrzeża zostanie przesunięta „na wodę” o ok. 7 m. Całkowitej wymianie uległa również sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i energetycznej.

  Literatura: Dorota Dybowska-Stefek, Aktualizacja opracowania “Wstępna analiza i ocena wpływu inwestycji Portu Gdynia w perspektywie programowej 2014-2020 na zasoby wodne zgodnie z wymogami Ramowej Dyrekcji Wodnej” w zakresie wpływu inwestycji Portu Gdynia na stan hydromorfologiczny JCWP, HYDROLOG, Przecław 2020; Jerzy Madziar, Powojenna rozbudowa nabrzeża Rumuńskiego w porcie gdyńskim, “Technika i Gospodarka Morska” 1965, nr 3; http://www.wuprohyd.pl/przebudowa-nabrzeza-rumunskiego-w-porcie-gdynia,24,pl.html.

  Galeria