Nagroda

LAUREAT NAGRODY ROCZNIKA GDYŃSKIEGO ZA ROK 2016

RYSZARD MIELCZAREK

Dr Ryszard Mielczarek urodził się 22.09.1942 r., w Zemlow. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego nr I w Gdyni, ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest badaczem  konsekwentnie zajmującym się  historią gospodarczą XX w., biografistyką-  a szczególnie pierwszym pokoleniem ludzi morza, którzy tworzyli podstawy gospodarki morskiej II Rzeczypospolitej. Poświęcił tym zagadnieniom ponad sto haseł biograficznych i kilkadziesiąt artykułów.

Dorobek Ryszarda Mielczarka dotyczy zarówno kadr Polskiej Marynarki Wojennej jak i floty handlowej. Publikował m.in. w: Kadrach Morskich Rzeczypospolitej, Polskim Słowniku Biograficznym, Słowniku Biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego. Czasopismach Studia MaritimaPrzeglądzie Morskim, NautologiiBiuletynie Historycznym, Roczniku Gdyńskim. Jest autorem publikacji poświęconej ORP „Orzeł” wydanej przez wydawnictwo Morskie. Wraz z  Danielem Dudą i Zbigniewem Machalińskim opublikował pozycję zatytułowaną Z dziejów polskiej administracji morskiej : lata 1918-1928, wydaną przez Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni

Ryszard Mielczarek obronił pracę doktorską: Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939. Obrona pracy miała miejsce na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 27.09.1999 r. Promotorem pracy był prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, recenzentami  prof. dr hab. Edward Włodarczyk i prof. dr hab. Mieczysław Widernik. Na podstawie doktoratu  opublikowana została rozprawa o tym samym tytule, wydana  przez Instytut Kaszubski w Gdańsku w 2001 r.

Praca przedstawia główne problemy społeczno-gospodarcze związane z budową portu  w Gdyni w okresie międzywojennym. Jest to jedyna tak obszerna praca, w której podjęto próbę przybliżenia genezy powstania i warunków realizacji sztandarowej inwestycji gospodarczej II RP. W sposób niezwykle szczegółowy przedstawiono etapy realizacji  budowy portu, na szerokim tle procesów społeczno- gospodarczych zachodzących w tym okresie w kraju i na Pomorzu. Praca jest uważana za główne opracowanie tego niezwykle istotnego zagadnienia badawczego. Laureat wydał też książkę zatytułowaną ORP „GROM”. Wspólnie Dr Ryszard Mielczarek był pracownikiem naukowym Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ( Zakład Historii Pomorza w Toruniu, Pracownia Historii Gdańska). W Zakładzie tym powstała jego praca doktorska. Przez wiele lat był związany zawodowo z Działem Historii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, gdzie pracował nad rozpoznaniem i opracowaniem zbiorów dokumentów i fotografii, które stały się podstawą powołania w 1983 r. Muzeum Miasta Gdyni. Współpracuje z redakcją Rocznika Gdyńskiego, oraz jest sekretarzem redakcji Nautologii.

Dagmara Płaza-Opacka