Nowy transatlantyk G.A.L. m/s .>Chrobry<< // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 7, s. 17-18. - Il.

Nowy transatlantyk G A L ms CHROBRY 2