Strona głównaKalendariaRocznicowy przegląd prasy 1922-2002

Rocznicowy przegląd prasy 1922-2002

Małgorzata Sokołowska

ROCZNICOWY PRZEGLĄD PRASY 1922-2002

 

 

1922

Prezydent Rzeczypospolitej wydał zarządzenie o odznaczeniu Antoniego Abrahama Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Wójt Gdyni wydał Towarzystwu Budowy Hoteli i Pensjonatów „Cassubia” nad Polskim Morzem Sp. Akc. pozwolenie na budowę hotelu „Cassubia”. Radę nadzorczą spółki tworzyli: hr. W. Koziełł-Poklewski – prezes, A. Jaroszewicz – wiceprezes, M. Kwaśniewski, prof. dr F. Krzyształowicz, Br. Modzelewski, Br. Gałczyński, dr A. Piechocki – członkowie. Zarząd tworzyli: R. Gałczyński, T. Kujawski, K. Laurentowski.

 

St. Leszczyński z Towarzystwa Akcyjnego „Gryf”, Żegluga Morska Poznań-Gdynia-Gdańsk wystąpił do Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie o zarejestrowanie statków wycieczkowych „Monika” i „Jadwiga” z portem macierzystym w Gdyni.

 

Franciszek Liedtke otworzył przy Rynku Kaszubskim warsztat szkutniczy.

 

Na posiedzeniu rady gminnej Gdyni podjęto uchwałę, zgodnie z którą gmina bierze na siebie wybudowanie sieci elektrycznej w Gdyni. Firmama – I-sze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich bierze na siebie budowę sieci na Kamiennej Górze, ale na podstawie umowy z gminą.

 

23 września przyjęta została przez Sejm ustawa o budowie portu w Gdyni:

Art. 1. Upoważnia się Rząd do poczynienia wszelkich niezbędnych zarządzeń celem wykonania budowy portu morskiego przy Gdyni na Pomorzu, jako portu użyteczności publicznej.

Art. 2. Budowa portu wykonywana będzie stopniowo według takiego planu, aby przez częściowe jej urzeczywistnienie stworzyć port mniejszych rozmiarów i aby dalszy rozwój portu był możliwy i planowy.

Art. 3. Wywłaszczenie gruntów niezbędnych pod budowę portu przeprowadzone będzie według ustaw i przepisów, obowiązujących na terytorium województwa pomorskiego.

Art. 4. Kredyty niezbędne dla budowy portu będą corocznie wstawiane do budżetu.

Art. 5. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu i Robót Publicznych. Art. 6. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia (Dz. U. RP. nr 90, 1922, poz. 1548).

Rozpoczęto budowę kościoła przy ul. Św. Jańskiej.

 

1932

Ks. dr Michalski w obecności wicekomisarza rządu, przedstawicieli sfer gospodarczych i duchowieństwa – dokonał poświęcenia nowo wybudowanego szpitala ss. wincentynek przy Pl. Kaszubskim. W pięknym przemówieniu do zebranych ks. dr Michalski podkreślił wielkie znaczenie tej placówki dla portowego miasta Gdyni i dziękował dr. Skowrońskiemu, naczelnemu dyrektorowi szpitala i dr. Bobkowskiemu, naczelnemu lekarzowi Kasy Chorych, za wydatną pomoc w uruchomieniu tego szpitala.

Dziennik Gdyński, 14.01.1932

 

Komisariat Rządu komunikuje, że najdalej do 1 maja br. zostanie otwarta dla ruchu publicznego nowa droga na Oksywie, tzw. droga okrężna. W związku z tym nastąpi przeniesienie obecnej przystani przewozowej przez kanał portowy po stronie oksywskiej o 1600 m na zachód.

Dziennik Gdyński, 10.04.1932

 

Obchód Święta Morza w Gdyni: imponująca uroczystość; niezliczone tłumy z całej Polski; wspaniała dekoracja miasta; niebywały entuzjazm ludności.

O godz. 9.25 przybył do Gdyni specjalny pociąg z Prezydentem i członkami rządu. Pociąg ten jechał nową linią (przez Kościerzynę). Uroczystości Święta Morza rozpoczęły się na nabrzeżu Wilsonowskim o godzinie 11-ej nabożeństwem celebrowanym przez biskupa chełmińskiego ks. Okoniewskiego. W krzesłach zasiedli marszałkowie sejmu i senatu, przedstawiciele rządu z premierem na czele, generalicja, przedstawiciele władz miejscowych i organizacji społecznych. (….) Molo rybackie i całe wybrzeże Wilsonowskie zajęły nieprzeliczone tłumy publiczności i oddziały wojska. (…) Po kazaniu ks. biskup pobłogosławił morze i okręty. Po nabożeństwie wygłosił przemówienie prezes oddziału gdyńskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej, prezes komitetu Święta Morza Rummel. (…)Z niebywałym entuzjazmem przyjęto przemówienie ministra Kwiatkowskiego. Po przemówieniu Pana Prezydenta odśpiewano pieśń „Nie rzucim ziemi”. O godz. 14.30 pan Prezydent Rzeczypospolitej zajął trybunę ustawioną przy ul. 10 Lutego naprzeciwko okazałego gmachu poczty. Rozpoczęła się defilada wojskowa. (…) trwała 2 godziny. (…) Liczbę uczestników uroczystości obliczają niejedni na 100.000 osób.

Dziennik Gdyński, 2.08.1932

 

W niedzielę odbyło się poświęcenie nowej siedziby KKO m. Gdyni. (…) Po nabożeństwie odbyło się poświęcenie nowych ubikacyj [pomieszczeń] KKO mieszczących się w dawniejszym lokalu Grand Cafe. (…) Nowy lokal jest znacznie większy i wygodniejszy od starej siedziby KKO.

Dziennik Gdyński, 4.10.1932

 

1952

Zbiórka na budowę Pomnika Braterstwa Polsko-Radzieckiego w Gdyni trwa(…). Pragnąc przyspieszyć budowę pomnika Komitet Budowy zwrócił się do załóg zakładów pracy i pracowników wszystkich instytucji z wezwaniem o zbieranie na listy składek pieniężnych. Listy składkowe na budowę pomnika należy przesyłać do 10 każdego miesiąca pod adres: Komitet Budowy Pomnika – Narodowy Bank Polski ul. 10 Lutego 8.

Głos Wybrzeża, 4.02.1952

 

Ludowa Marynarka Wojenna uczciła 34 rocznicę powstania Armii Radzieckiej

W 34 rocznicę powstania Armii Radzieckiej w sali teatru „Wybrzeże” w Gdyni odbyła się uroczysta akademia. Na akademię przybyli członkowie Komitetu Miejskiego PZPR, przedstawiciele Prezydium Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej, dowódca Marynarki Wojennej admirał W. Czerokow. (…) Wzorując się na Armii Radzieckiej, nasze Wojsko Ludowe i Ludowa MW nieustannie podwyższają swój kunszt bojowy. Nasze kadry dowódców uczą się na wspaniałych wzorach radzieckich, przyswajają sobie stalinowską naukę wojenną.

Głos Wybrzeża, 25.02.1952

 

Nowe osiedla mieszkaniowe w Gdyni w osiedlu przy ul. Warszawskiej

(…) Rozpoczęto już budowę domów mieszkalnych przy ul. warszawskiej, Nowogrodzkiej i Poznańskiej. Drugi etap to dalsza część ul. Warszawskiej, Śląska 38, trzeci etap to niezabudowane parcele pod nr 44-52 przy ul. Śląskiej. (…) Systematycznie rosną nowe domy w Gdyni. Więcej domów – to więcej mieszkań, więcej mieszkań – to zdrowie i wzrastający dobrobyt ludzi pracy.

Dziennik Bałtycki, 22.03.1952

 

Talony na pończochy

W Gdyni wydawanie talonów na pończochy dla kobiet pracujących odbędzie się w dniach od 1 do 15 bm., rejestracja od 1 do 30 bm., wykup pończoch od 15 bm. do 25 maja włącznie.

Dziennik Bałtycki 3.04.1952

 

1962

Gdynia przekroczyła 158 tys. mieszkańców

Z górą dwa lata temu Gdynia liczyła zaledwie 150 tys. mieszkańców. Jednak stosunkowo duży przyrost naturalny, a przede wszystkim systematyczny napływ ludności z innych ośrodków powoduje, że z roku na rok Gdynia się rozrasta. Ostatnio przekroczyła ona już 158 tys. osób.

Głos Wybrzeża, 14.05.1962

 

Płyta Redłowska – nadzieją kilkuset rodzin

Jeszcze dwa lata temu o ul. Redłowskiej wiedziało niewielu mieszkańców Gdyni. Biegnąca wśród głębokiego jaru, niewiele różniła się od zwykłej polnej drogi. Dzisiaj z ul. Redłowską wiąże swoje nadzieje wiele rodzin, czekających na nowe mieszkania. Tu bowiem zlokalizowano wielki plac budowy, na którym wyrastają wieżowce i wielokondygnacyjne bloki. (…)

Głos Wybrzeża, 16.08.1962

 

Pierwszy dzielnicowy Dom Kultury w Małym Kacku

Wieloletnie wysiłki aktywu Małego Kacka, zmierzające do uczynienia z wybudowanej w czynie społecznym dzielnicowej świetlicy, placówki kulturalnej, tętniącej życiem, zostały wreszcie uwieńczone pełnym sukcesem. Inaugurując rok kulturalno-oświatowy Komisja Kultury MRN w Gdyni, dokonała otwarcia w Małym Kacku Dzielnicowego Domu Kultury. W uroczystości tej oprócz licznie przybyłych mieszkańców tej dzielnicy Gdyni, uczestniczył m.in. przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki (…). (Kr.)

 

Nowy budynek Kapitanatu Portu w Gdyni otrzymał już elewację. W przyszłym roku przeniesione tu zostaną biura portu.

Głos Wybrzeża, 14.12.1962

 

1972

Czy nie zabraknie lodów „Calypso”? Kłopoty z patyczkiem

(…) Jedyny w kraju producent patyczków do lodów ma tyle zamówień, że obcina swoje dostawy. (…) Może więc okazać się, że będziemy musieli powrócić do staroświeckiego zwyczaju „łyżki za cholewą”.

Dziennik Bałtycki, 12.04.1972

 

 

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod gdyński teatr

W ubiegłą niedzielę, w przeddzień 1-majowego święta – odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty wznoszonego gmachu teatru. W uroczystości tej udział wzięli: I sekretarz KW PZPR Tadeusz Bejm, sekretarz KW Tadeusz Fiszbach, przewodniczący Prezydium WRN, gospodarze Gdyni (…) oraz przedstawiciele placówek teatralnych. Przypominając czynione do wielu lat starania władz gdyńskich o rozpoczęcie tej inwestycji, przewodniczący Prezydium MRN Jan Miariański podkreślił, że dzięki życzliwości i pomocy gospodarzy województwa, a szczególnie Komitetu Wojewódzkiego PZPR, zapaliło się zielone światło dla tej tak potrzebnej budowy. (…)

Dziennik Bałtycki, 2.05.1972

 

Priorytetowe zadania gdyńskiej gospodarki komunalnej

Zaopatrzenie miasta w wodę i urządzenia kanalizacyjne, to jedno z naczelnych zadań gdyńskiej gospodarki komunalnej. (…) W programie inwestycji sanitarnych główną pozycję stanowi rozbudowa oczyszczalni ścieków. /…/ Porządkowanie spraw związanych ze stanem sanitarnym miasta obejmie także postulaty ludności zamieszkującej tereny jeszcze dotąd pozbawione urządzeń kanalizacyjnych, jak na przykład część Redłowa, Chyloni, Orłowa, Oksywia,. Poprawa sytuacji nastąpi w najbliższych latach (…) I jeszcze w tej pięciolatce rozwiązany będzie problem Orłowa. (…)

Dziennik Bałtycki, 14.07.1972

 

1982

Wojsko pomaga w rozwiązywaniu trudnych spraw mieszkaniowych

Skuteczna walka z „pustostanami” w Gdyni

Sytuacja mieszkaniowa w naszym kraju skomplikowała się zwłaszcza w ostatnim okresie (…) Ogłoszenie stanu wojennego jeszcze bardziej skomplikowało sytuację młodych małżeństw (…). Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy do głosu doszli wojskowi komisarze Komitetu Obrony Kraju. (…) W gmachu Urzędu Miejskiego spotykam pełnomocnika – komisarza kmdr. por. dr. Józefa Jakubczyka. Terenem działania dowodzonej przez niego grupy jest tylko miasto Gdynia, a efekty ich pracy – imponujące. Najwięcej jest jednak spraw lokalowych. Nimi zajmuje się por. mar. Czesław Martyna (…). Okazuje się, że niektórzy ludzie posiadają jednocześnie własne wille i spółdzielcze mieszkania. I nie wiedzą co wybrać. Decyzję musi za niech podejmować energiczny oficer. (…) W sumie zarejestrowano 117 takich mieszkań, zwanych urzędowo „pustostanami”. Szczytem bezprawia może tu być przykład właścicielki dwóch stojących obok siebie willi. Pani prowadząca prywatny sklepik warzywny zamieszkiwała jedną z nich, zaś z drugiej uczyniła podręczny magazyn na warzywa. W głowach się ludziom przewraca z tego dobrobytu.

Aktualnie wydano już 14 decyzji najbardziej potrzebującym za zasiedlenie odzyskanych dzięki żołnierskiej energii mieszkań. (…) Andrzej Wasiak

Głos Wybrzeża, Dziennik Bałtycki, Wieczór Wybrzeża, 4.01.1982

 

Surowe wyroki za naruszenie dekretu o stanie wojennym

Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w dniach od 1 do 3 lutego rozpoznał w trybie doraźnym sprawę przeciwko Jerzemu Kowalczykowi, pracownikowi naukowemu Wyższej Szkoły Morskiej, Ewie Kubasiewicz, pracownikowi naukowemu Wyższej Szkoły Morskiej, Władysławowi Trzcińskiemu, pracownikowi WSS „Społem”, Wiesławie Kwiatkowskiej zatrudnionej do czasu wprowadzenia stanu wojennego w zarządzie regionu NSZZ „S”, Cezaremu Godziukowi, Jarosławowi Skowronkowi, Sławomirowi Sadowskiemu, Krzysztofowi Jankowskimu i Markowi Czachorowi – studentom Uniwersytetu Gdańskiego. (…) Sąd Marynarki Wojennej skazał J. Kowalczyka na karę 9 lat pozbawienia wolności, E. Kubasiewicz – na 10 lat, J. Trzcińskiego – na 9 lat, W. Kwiatkowską – na 5 lat, C. Godziuka – na 6 lat, J. Skowronka, S. Sadowskiego i K. Jankowskiego – na kary po 5 lat i M. Czachora na 3 lata więzienia. (…) Wszczęte przez prokuraturę śledztwa oraz orzeczone kary bezwzględnego więzienia niech stanowią przestrogę dla tych, którzy bezkrytycznie przyjmują za dobrą monetę rady „przyjaciół Polski” zza oceanu.

Głos Wybrzeża, 5-7.02.1982

 

W Marynarce Wojennej

Obchody 64 rocznicy powstania Armii Radzieckiej

Wzorem lat ubiegłych w Marynarce Wojennej przygotowano wiele interesujących przedsięwzięć z okazji 64 rocznicy powstania Armii Radzieckiej. W większości imprez udział wezmą przedstawiciele Floty Bałtyckiej ZSRR. (…)

Dziennik Bałtycki, 17.02.1982

 

Po dwu latach oczekiwania. Historia budowy hotelu „Gdynia” zbliża się ku końcowi

Nasi czytelnicy zapewne przypominają sobie duże ogłoszenie w miejscowej prasie sprzed dwu lat, zawiadamiające, że w sierpniu 1980 roku zostanie przekazany nowy na Wybrzeżu obiekt „Orbisu” zlokalizowany w śródmieściu Gdyni, hotel o nazwie „Gdynia”.

(…)Wreszcie obiekt stanął, ekipy robotników opuściły plac budowy, ale nie doszło do przyjęcia robót. Na przeszkodzie stanęły polskie przepisy przeciwpożarowe, które stawiają specjalne wymogi elewacjom nowych budynków. (…)

Firma Cementation przedłożyła dokumentację na naprawę elewacji.

Dziennik Bałtycki, 16.03.1982

 

Czyje imię otrzyma Teatr Muzyczny

W czerwcu ub.r., na sesji MRN, gdyńscy radni podjęli uchwałę nadającą Teatrowi Muzycznemu imię Danuty Baduszkowej. Wzbudziło to sprzeciw dyrekcji teatru, A. Cybulskiego, jako że zespół teatru, bez porozumienia z Miejską Radą Narodową – czyli gospodarzem miasta – wystąpił do Ministerstwa Kultury o nadanie teatrowi imienia Wojciecha Bogusławskiego.(…) Jego zdaniem pamięć zasłużonej dla teatru Danuty Baduszkowej została wyrażona w tablicy usytuowanej wewnątrz budynku. Aby dać radnym satysfakcję dyrektor proponuje „dodatkowo” nadanie imienia D. Baduszkowej jednej z sal teatru lub którejś z ulic miasta.

Dziennik Bałtycki, 23.03.1982

 

Muzeum Gdyni – w dwóch siedzibach

Po prawie piętnastu latach oczekiwania i permanentnych starań Gdynia będzie miała swoje muzeum.(…) Stała ekspozycja etnograficzna tycząca samego miasta jak i regionu ulokowana będzie przy ul. Starowiejskiej w budynku znanym jako tzw. Dom Abrahama. Główną siedzibą będzie zaś pawilon wystawowy przy skwerze Kościuszki (…).

Dziennik Bałtycki, 24.06.1982

 

Kąpielisko w Gdyni zamknięte

Ponownie zamknięto kąpielisko nadmorskie w Gdyni, od przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie do basenu jachtowego. Decyzję tę podyktowało zanieczyszczenie wód ściekami, stwarzające zagrożenie bakteriologiczne i epidemiologiczne dla kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

Dziennik Bałtycki, 21,22.07.1982

 

W Orłowie. W oczekiwaniu na dostawców warzyw i owoców

Gdyński Moser, wychodząc naprzeciw interesom mieszkańców, udostępnił plac giełdy samochodowej w Orłowie przy ul. Przebendowskich dla kupna-sprzedaży hurtowej warzyw i owoców. Codziennie – prócz sobót i niedziel – z powodzeniem może tu odbywać się giełda warzywno-owocowa. (…)

Dziennik Bałtycki, 7.09.1982

 

1992

„Nauta” ma się dobrze

Spośród trójmiejskich przedsiębiorstw gospodarki morskiej dobrze radzi sobie niewielka Stocznia Remontowa „Nauta” w Gdyni. Od ub. r. blisko 60 proc. zleceń wykonuje dla kontrahentów zagranicznych.

Gazeta Gdańska, 13.01.1992

 

Męczennikom

13 kwietnia 1940 roku świat dowiedział się o zbrodni katyńskiej, 13 kwietnia 1990 roku po raz pierwszy prezydent M. Gorbaczow wyznał oficjalnie, że zbrodni dokonała NKWD. 13 kwietnia br. na cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni Redłowie odsłonięto POMNIK KATYŃSKI. Dzień ten ogłoszono też Dniem Obchodów Katynia (…).

Dziennik Bałtycki, 14.04.1992

 

Prezydent Cegielska protestuje…

Wiadomość o przeniesieniu tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych z Gdyni do Warszawy z oficjalnego powodu ekonomiczno-finansowego w opinii Franciszki Cegielskiej, prezydent Gdyni nie jest przekonujący.(…) Do przewodniczącego Stowarzyszenia Filmowców Polskich pani prezydent skierowała pismo, w którym czytamy: „My jako gospodarze miasta deklarujemy pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Przeprowadzka festiwalu do Warszawy z pewnością oznaczać będzie całkowitą zmianę jego formuły. W efekcie oszczędność będzie pozorna, a festiwal może się nawet okazać imprezą droższą niż w Gdyni. Ubolewamy, że decyzja zmiany została podjęta z pominięciem dotychczasowych gospodarzy”.

Wieczór Wybrzeża, 4.05.1992

 

Na plaże w Gdyni po 1994 roku?

Dwie gdyńskie plaże w Śródmieściu i w Orłowie są od kilku lat zamknięte. Również i w tym sezonie nie ma co liczyć na kąpiel morską i słoneczną w Gdyni. Trudno dziś nawet określić rok, kiedy to nastąpi (…). Pewne działania usiłuje podejmować miasto. Do poważniejszych inwestycji należy np. kanalizacja Orłowa, Wielkiego i Małego Kacka oraz Witomina, budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w tym rejonie, wybudowanie w tym roku zbiornika retencyjnego na Źródle Marii a w następnej kolejności na rzece Kaczej. Wszystkie te inwestycje mają doprowadzić do czystości cieków wodnych odchodzących do Zatoki Gdańskiej.

Gazeta Gdańska, 2.06.1992

 

Coca-cola

W latach 50. była w naszym kraju uważana za wroga komunizmu. Podobnie jak jazz i Myszka Miki.Któż wówczas przypuszczał, że w maju 1992 roku nasze sklepy, ulice i stoły mienić się będą czerwienią i bielą właśnie dzięki niej.

To jest to! Od trzech dni z gdyńskiej rozlewni coca-coli płynie ten popularny napój do gardeł rodaków. (…) Swoje „imperialistyczne nałogi” będzie mogło zaspokoić blisko 6 mln spragnionych.

Gazeta Morska, 3.06.1992

 

„Domek Abraham” powróci do prawowitego właściciela?

Blisko pół wieku walczy Jan Skwiercz o zabytkowy budynek na ul. Starowiejskiej, zwany „Domkiem Abrahama”. Ocalił go przed rozebraniem, nie uratował przed wywłaszczeniem. Zarząd Miasta, po objęciu władzy samorządowej podjął wprawdzie decyzję o zwrocie własności, jednakże na wszelki wypadek odesłał sprawę do Ministerstwa Budownictwa. (…) Decyzja przekazania domku należy do władz miasta. (…) Jan Skwiercz pragnie ocalić zabytkowy charakter i założyć tu Muzeum Rodów Kaszubskich.

Dziennik Bałtycki,5.06.1992

 

W Gdyni brakuje wody

Suche krany w Kacku i Obłużu

Część mieszkań gdyńskich dzielnic Obłuża i Kacka pozbawiona jest wody. (…)
W miejsca, gdzie woda nie dociera rurami, dowożona jest beczkowozami.(…) Specjaliści obawiają się, że w przypadku dalszych upałów kłopoty z wodą mogą wystąpić również w Witominie i Redłowie. Już teraz w niektórych mieszkaniach na wyższych piętrach brakuje wody. Najgorzej jest wieczorem, mieszkańcy więc ratują się napełniając wanny, miski i wiadra we wczesnych godzinach rannych(…). Ujemny bilans wodny w Gdyni ma poprawić nowe ujęcie wody Reda III planowane na 105 tys. m sześc. na dobę. Niestety inwestycja ta została wstrzymana z powodu braku środków.

Dziennik Bałtycki, 2.07.1992

 

Gdynia dla niepełnosprawnych

Gdynia jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które próbuje ułatwić życie niepełnosprawnym. Zgodnie z realizowanym już od roku zaleceniem władz miasta systematycznie przybywa w mieście krawężników o obniżonej wysokości, dostosowanych do wózków inwalidzkich. W najbliższym czasie wszystkie przejścia dla pieszych w śródmieściu będą w ten sposób zmodernizowane /…/

Gazeta Morska, 5.08.1992

 

Wykopki za 8 milionów dolarów

Od kilku miesięcy część gdyńskich ulic przypomina place budowy. W dużej mierze dzieje się tak za sprawą Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które – zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Światowym – prowadzi modernizację sieci ciepłowniczej w Gdyni. (…)

Dziennik Bałtycki, 13.10.1992

Początek końca monopolu MZK

W Gdyni powołano Zarząd Komunikacji Miejskiej

(…) Tym samym spod kompetencji MZK wyłączone zostaną takie funkcje jak:
badanie rynku usług komunikacyjnych w mieście, programowanie rozwoju komunikacji, opracowywanie rozkładów jazdy, przygotowanie założeń i projektów taryfowych, programowanie poziomu dotacji do usług komunalnych. Od tej pory działalność MZK będzie przedmiotem kontroli wspomnianego zarządu pod względem regularności, punktualności, czystości pojazdów i kultury obsługi. Dyrektorem Zarządu Komunikacji Miejskiej został doc. Olgierd Wyszomirski, jeden ze współautorów projektu reformy gdyńskiej komunikacji.

Gazeta Gdańska, 14.10.1992

 

11 Listopada

W Gdyni uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele garnizonowym w Gdyni Oksywiu. (…) Kwiaty pod pomnikiem Polskiego marynarza złożyli przedstawiciele Marynarki Wojennej z wiceadmirałem wagą i kontradmirałem Ryszardem Łukasikiem. Reprezentacja władz miasta z panią prezydent Franciszką
Cegielską i przewodniczącym Rady Miasta Wojciechem Szczurkiem, a także członkowie środowisk kombatanckich, młodzież szkolna i mieszkańcy miasta. (…)

Gazeta Gdańska, 12.11.1992

 

2002

Wodny świat na Polance Redłowskiej

Wkrótce Polanka Redłowska ma się zmienić nie do poznania. Firma Echo Inwestment z Kielc, dzierżawca terenu wystąpiła do Wydziału Architektury Urzędu Miasta o pozwolenie na budowę. (…) Polanka Redłowska, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za dwa lata zamieni się w wodny świat. Powstanie tam centrum hotelowo-konferencyjne i aqualand, z którego będą mogli korzystać odpłatnie mieszkańcy.

Dziennik Bałtycki, 10.01.2002

 

Remont drugiego pasa ulicy Świętojańskiej

Rozpoczęta w listopadzie ub. roku przeróbka ul. Świętojańskiej polega na wymianie podziemnych instalacji, poszerzeniu chodników, zatok postojowych dla taksówek i samochodów dostawczych, montażu nowych lamp, ławek. Po modernizacji, za wyjątkiem wyznaczonych miejsc, obowiązywać będzie zakaz parkowania wzdłuż ulicy. (…) Przebudowa drzewostanu i inne proekologiczne prace zostaną sfinansowane z unijnych pieniędzy.

Dziennik Bałtycki, 20.02.2002

 

16 mln euro na lokalne projekty

Do tej pory Gdynia otrzymała 16 mln euro. jesteśmy liderem w wykorzystaniu tych środków – mówi Michał Guć, członek Zarządu Miasta. Korzystamy ze wszystkich programów, począwszy od różnych edycji programu Phare, gdzie pierwsze wnioski kierowano już w 1997 r. Z Danią, Norwegią, Szwecją, Finlandią i Niemcami Gdynia przeprowadziła program SUPORTNET, mający na celu zrównoważony rozwój sieci portów dla turystyki wodnej w regionie morza Bałtyckiego. Ze Szwedami prowadzono program transportowy TINA ważny ze względu na finalizacje budowy Trasy Kwiatkowskiego. (…) Wspólnie z innymi miastami zrzeszonymi w Komunalnym Związku Gmin Dolina redy i Chylonki, miasto uczestniczy w budowie nowoczesnego zakładu unieszkodliwi niania opadów, na który udało się uzyskać 15,2 mln euro.

Dziennik Bałtycki, 5.04.2002

 

Nagroda Europy na rok 2002. Gdynia już w Unii

Wniosek o przyznanie nagrody Gdynia złożyła w październiku ubiegłego roku. Zawierał opisy dotychczasowych dokonań na rzecz integracji Unii Europejskiej.
Nagroda to prestiż, nie pieniądze, choć jest czynnikiem sprzyjającym w staraniach o kolejne granty.

Dziennik Bałtycki, 27, 28.04.2002

 

17 tys. gdynian zaśpiewało „Odę do radości”

17 tys. gdynian pozowało do europejskiego zdjęcia gdynian. Tyle samo odśpiewało na Skwerze Kościuszki „Odę do radości”, hymn jednoczącej się Europy. Prawdopodobnie gdynianie byli największą grupą, jaka kiedykolwiek w dziejach ludzkości odśpiewała razem tę pieśń.

Dziennik Bałtycki, 13.05.2002

 

Oskarżeni po strajku

Janusz Sz., prezes Stoczni Gdynia SA zasiądzie wkrótce na ławie oskarżonych. Gdyńska Prokuratura Rejonowa zarzuca mu utrudnianie działalności związkowej w zakładzie, (…) Prokuratura nie oszczędziła również związkowców. Do sadu trafił drugi akt oskarżenia, skierowany przeciwko przewodniczącemu i dwóm wiceprzewodniczącym Stoczniowca. Zarzucono im, że kierowali nielegalnym strajkiem.

Dziennik Bałtycki, 23.05.2002

 

Dzieci z żelaza

Dziesięciu chłopców z Białogardu w wieku kilkunastu lat, na co dzień zarabiających na życie swoje i rodziny zbieraniem złomu, przyjechało na trzy dni do Gdyni.
W reportażu w tygodniku „Polityka” jeden z nich zdradził, że marzeniem jego i kolegów jest zwiedzenie Gdyni. Władze miasta postanowiły spełnić dziecięce marzenia.

Dziennik Bałtycki, 3.06.2002

 

Nie chcieli oszukać

Poszkodowani, którzy wpłacili pieniądze na konto developera z Gdyni i nadal nie mogą wprowadzić się do zakupionych mieszkań, powinni dochodzić swoich praw w procesie cywilnym – uznała gdyńska prokuratura. Tym samym umorzono postępowanie karne przeciwko kierownictwu spółki Eco Investments, budującej Osiedle Skarpa w Gdyni Orłowie.

Dziennik Bałtycki, 5.06.2002

 

Wielkie otwarcie z huczną paradą w Gdyni. Święto ulicy Świętojańskiej

Remont pierwszego odcinka od ulicy Żwirki i Wigury zakończył się. I choć kolejne dwa odcinki czekają jeszcze na wejście do Europy, w niedziele będziemy świętować.
A takiej parady, jaka przedefiluje od magistratu do pl. Kaszubskiego Gdynia jeszcze nie widziała. Tamburmajorki, Neptun ze świtą, orkiestry, teatry uliczne, pokazy sztuk walki. No i na koniec gwiazda pierwszej wielkości – wspaniały „Perfect”.

Dziennik Bałtycki, 22,23.06.2002

 

Stoczniowcy będą manifestować w Warszawie

Kilka tysięcy pracowników stoczni i zakładów z nią kooperujących ma dzisiaj wziąć udział w manifestacji przed siedziba rady Ministrów. Mimo udzielenia wczoraj przez rząd gwarancji kredytowych na kwotę 53 mln dolarów, umożliwiających budowę dwóch statków w Stoczni Gdynia, Stocznie w Gdyni, Szczecinie i Gdańsku znajdują się nadal w krytycznej sytuacji.

Dziennik Bałtycki, 22.10.2002

 

Pomorze po wyborze

W wyborach prezydenckich w Gdyni Wojciech Szczurek zdobył 77,3% głosów, w Sopocie Jacek Karnowski 56%, w Gdańsku Paweł Adamowicz 37,4% a Marek Formela 17,5%. Frekwencja w Gdyni wyniosła 41%.

Dziennik Bałtycki, 29.10.2002

 

Rozpocznie się kolejna, 27 edycja festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W trakcie 5-dniowej imprezy miłośnicy kina będą mogli obejrzeć 21 filmów zgłoszonych do konkursu głównego i 14 filmów zgłoszonych do konkursu Kino Niezależne.

Dziennik Bałtycki, 14,15.09.2002

 

Nowy polski okręt wojenny przypływa dziś do Gdyni

ORP „Kościuszko” dołączy do innej fregaty rakietowej przekazanej przez Amerykanów, ORP „Pułaski”, który polska marynarka użytkuje od 2000 r. Prawdziwym hitem będą też dwa śmigłowce typu Kanam służące do zwalczania łodzi podwodnych, które przywiezie do Gdyni nowy okręt.

Dziennik Bałtycki, 27.09.2002

 

Kwiatkowski w sądzie

Sprawa budowy olbrzymiego kompleksu handlowego – Centrum Kwiatkowskiego, zbulwersowała okolicznych mieszkańców. Roboty budowlane rozpoczęto mimo skargi sąsiadów, skierowanej do naczelnego Sady Administracyjnego.

Dziennik Bałtycki, 99.07.2002

14

Przeczytaj również

Najnowsze