Tymczasowa Rada Portu

W lutym 1929 r. przy Urzędzie Morskim utworzono Tymczasowa Radę Portu, której celem było włączenie czynnika społecznego w administrowanie portem

Wskutek zwiększających się obrotów portu i rozbudowy jego aparatu handlowego, pojawiło się szereg problemów eksploatacyjnych, które wymagały koordynacji z zainteresowanymi resortami i sferami gospodarczymi. W związku z tym Departament Morski powołał organ, który miał spełniać funkcje doradcze przy rozwiązywaniu problemów związanych z budową i eksploatacją portu. Tym organem została Tymczasowa Rada Portu powołana rozporządzeniem ministra Przemysłu i Handlu z 18 lutego 1929 r. Utworzona Rada miała niewielki zakres działania. Posiadała bowiem charakter opiniodawczy i doradczy. Jej zadaniem było opiniowanie i sławianie wniosków w następujących sprawach: projektów rozbudowy portu oraz jego urządzeń; koncesji i dzierżaw długoterminowych na terenie portu; organizacji obrotu portowego; taryf, opłat portowych i innych opłat w porcie; regulaminów i innych przepisów portowych; zasad eksploatacji portu, zleconych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu; oraz w sprawach przedstawionych przez Urząd Morski.

Tymczasowa Rada Portu, jako ciało kolegialne, składała się początkowo z 9 członków, mianowanych przez ministra Ministerstwa Przemysłu i Handlu na okres roku. W jej skład wchodzili: przedstawiciel Urzędu wojewódzkiego, miasta Gdyni, Izby Przemysłowo -Handlowej, władz celnych, kolejowych, Ministerstwa Skarbu, Żeglugi Polskiej oraz eksporterów i importerów. Przewodniczącym Rady był dyrektor Urzędu Morskiego lub jego zastępca.

Posiedzenia Rady zwoływał przewodniczący w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Członków Rady mianował na okres 1 roku Minister Przemysłu i Handlu. W obradach plenarnych prócz stałych członków brały udział osoby zapraszane w charakterze referentów lub ekspertów. Obok 4 stałych komisji (inwestycyjnej, celnej, opłat portowych i kolejowo-drogowej) działały także komisje specjalne. W lutym 1936 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu zmieniło charakter Rady z tymczasowego na stały, liczbę jej członków zwiększono do 14. W jej skład wchodzili dyrektor Urzędu Morskiego lub jego zastępca, jako przewodniczący, przedstawiciel Wojewody pomorskiego, Komisarza Rządu miasta Gdyni lub jego zastępcy, po 2 przedstawicieli Ministerstwa Skarbu i zarządu Polskich Kolei Państwowych, Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni i Rady Interesantów Portu oraz 3 przedstawicieli kupców eksporterów i importerów. W Radzie dominowali przedstawiciele różnych organów państwowych, a w mniejszym stopniu z przedstawicieli sfer gospodarczych.

Kompetencje Rady w zakresie projektów rozbudowy portu i jego urządzeń były w początkowym okresie czysto teoretyczne. Do 1931 r. głos decydujący miało kierownictwo Budowy Portu, organu niezależnego od Urzędu Morskiego.

Z początkiem 1936 r. zmienił się charakter Tymczasowej Rady Portowej, która zarządzeniem Ministra Przemysłu i handlu z 3 lutego 1936 r. została przekształcona w Radę Portową.

Literatura: XV lat polskiej pracy na morzu, Instytut Wydawniczy Państwowej Szkoły Morskiej, Gdynia 1935; Mieczysław Widernik, Porty Gdańska i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morski, Gdańsk 1991.

Galeria