WIOSEK NAGŁY Ministra Przemysłu i Handlu na Komitet Ekonomiczny Ministrów

W sprawie zawarcia umowy z Konsorcjum Francusko-Polskim dla budowy portu w Gdyni na wykonanie w porcie Gdyńskim budowy basenów w kierunku południowym od mola węglowego.

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU I HANDLU
Warszawa, dnia maja 1928 roku

WIOSEK NAGŁY
Ministra Przemysłu i Handlu na Komitet Ekonomiczny Ministrów

W sprawie zawarcia umowy z Konsorcjum Francusko-Polskim dla budowy portu w Gdyni na wykonanie w porcie Gdyńskim budowy basenów w kierunku południowym od mola węglowego.

Komitet Ekonomiczny Ministrów uchwalić raczy:

Ze względu na konieczność szybkiego zwiększenia zdolności eksploatacyjnej portu w Gdyni Komitet Ekonomiczny uważa za wskazane, aby Minister Przemysłu i Handlu zawarł umowę z Konsorcjum Francusko-Polskim dla budowy portu w Gdyni na wykonanie budowy basenów w kierunku południowym od mola węglowego w porcie Gdyńskim na warunkach załączonego projektu umowy z tem, żeby potrzebne dalsze kredyty do wykonania robót pierwszego okresu w sumie 8.555.OOO zł były wniesione do budżetu na rok 1929/30. i ewentualnie 1930/31.

UZASADNIENIE

Ze względu na dalsze zapotrzebowanie przez Koncerny węglowe placów dla rozbudowy urządzeń przeładunkowych dla węgla, celem zmniejszenia kosztów tego przeładunku, Ministerstwo Przemysłu i Handlu zaprojektowało poszerzenie węglowego molo do 250 metrów szerokości oraz wybudowanie południowego nabrzeża tego molo o 9. mtre głębokości celem możności załadowania statków z poszerzonej części molo. Zaprojektowane przedłużenie falochronu w kierunku południowym daje możność spokojnego przybijania i ładowania statków przy molo węglowem, a zagięcie jego w południowej części ochrania baseny od zamulania piaskiem.
Ogrodzona przestrzeń wodna podzielona jest molem szerokości 175 mtr. na dwa baseny: Pierwszy basen przy molo węglowem przeznaczony jest dla ładowania węgla, zachodnie jego części dla potrzeb rybołówstwa przybrzeżnego, któremu należy dać miejsce zamiast przypadającej pod molo węglowe ogrodzonej powierzchni wodnej.
W tym samym basenie przewidziany jest plac dla budowy stoczni rybackiej, potrzeba której już dawno się odczuwa w Gdyni. Obecnie rybacy dla poważniejszego remontu korzystają ze Stoczni Gdańskiej. Przez wybudowanie molo rybackiego tworzy się teren dla składów dla rybactwa dalekomorskiego, składów dla śledzi dla Polski oraz tranzytowych składów śledzi dla Rumunji i Rosji i tereny dla przemysłu rybnego.
Drugi basen służyć będzie dla żeglugi przybrzeżnej, ruchu towarowo-pasażerskiego, oraz dla potrzeb Państwowego Przedsiębiorstwa “Żegluga Polska”? która rozwijając się potrzebuje swego basenu oraz znacznych placów portowych.
Przez urzeczywistnienie powyższego projektu powstają zupełnie nowe i cenne tereny portowe ogólnej ilości 227.000 mtr. kw. według obecnych cen 100 zł. za metr kw. oznacza to powiększenie majątku państwowego o 22.700.000 zł. Projekt powyższy był rozpatrzony i przyjęty na konferencji technicznej w dniu 28 lutego 1928 r. W dniu 30. marca r.b. odbyła się konferencja między 6 firmami budowlanemi: przyczem najniższa suma wykonania kompleksu robót pierwszego okresu wyraziła się w sumie 10.029.961 złotych i 44 gr. Czas wykonania robót – dwa sezony, termin ukończenia 31 grudnia 1929 roku.
W myśl §. 25 umowy z dnia 30 października 1926 r. o budowę portu w Gdyni, wykonanie robót za najdogodniejszą, wyjaśnioną na przetargu sumę zaproponowano Francusko-Polskiemu Konsorcjum dla budowy portu w Gdyni, które ma w powyższej umowie zastrzeżone prawo pierwszeństwa do 31 grudnia 1930 roku do otrzymania dalszych robót tego rodzaju jak objęte umową zasadniczą. Listem z dnia 5 kwietnia 1928 r. Nr.M.680 Konsorcjum przyjęło propozycję Ministerstwa i zgodziło się wykonać w roku bieżącym roboty na sumę nie mniejszą niż 4.000.000 złotych, z której około 2.000.000 złotych Konsorcjum kredytuje Ministerstwu na 8% rocznie, ale pod warunkiem, że będzie mu przydzielona całość robót pierwszego okresu na sumę 10.029.961 zł. 44 gr., które będą wykonane w przeciągu dwóch okresów budowlanych.
W razie gdyby Ministerstwo z powodu nieznacznego kredytu z budżetu 1928/29 r., który może być udzielony na zapoczątkowanie robót portu rybackiego /l.475.000 zł./ ograniczyło ilość robót, wykonania tylko 284 mtr, falochronu z niezbędnemi do ustawienia skrzyń falochronu robotami czerpalnemi, Konsorcjum zgadza się wykonać te roboty po cenie zasadniczej umowy, co stanowić będzie 2.531.235 zł. Wtedy Ministerstwo nie skorzystałoby z osiągniętych rezultatów przetargu, a mianowicie ze zniżenia cen prawie o 13% Inne firmy również zastrzegły sobie wykonanie całości robót pierwszego okresu. A więc najdogodniejsze dla Skarbu jest oddanie całokształtu pierwszego okresu, wykonanie ich w ciągu dwuch sezonów budowlanych, skorzystanie z kredytów Konsorcjum i wniesienie do budżetu 1929/30 r. na te roboty sumy 8.555.000 zł. polskich.

Projekt umowy z Konsorcjum wysłany celem uzgodnienia do Prokuratorji Generalnej.

Drugie molo południowe służy jako wylot dla Stacji Biologicznej i kanalizacji miejskiej, która inaczej bezpośrednio musiałaby być wyprowadzona morza.

Galeria