Polska Marynarka Wojenna / Karol Korytowski // Morze. – 1935

Polska Marynarka Wojenna 1